ESTERILITZACIÓ

L'esterilització és un procés clau en l'odontologia. En aquesta fase no es poden produir errors ja que la contaminació dels instruments poden provocar infeccions. Tant l'Associació Dental Americana (ADA) com el Centre de Control i Prevenció de Malalties Infeccioses (CDC), l'Administració de Seguretat en Salut Ocupacional (OSHA) i la llei d'Ordenació Sanitària de la Comunitat de Madrid (LOSCAM) han establert una sèrie de mesures per a la prevenció i control d'infeccions en Odontologia, les quals tenen com a objectiu disminuir els riscos de transmissió creuada que hi ha a la clínica dental. A Clínica Dental Gironès cuidem molt aquest procés, utilitzant bótes de desinfecció ultrasòniques, autoclaus amb registre de cicles, test d'espores i tires reactives que ens garanteixen que el procés de esterilitzat del nostre material ha estat correcte.

TÉRMES DE DESINFECCIÓ I ESTERILITZACIÓ

Dins de l'esterilització es comprenen diversos protocols per a l'eliminació tant de matèria orgànica com inorgànica. Tot comença amb la neteja, que és l'eliminació de residus -com la sang, substàncies proteiques, microorganismes i altres desechos-, que generalment es realitza amb aigua i detergent o netejador enzimàtic, de les superfícies, estries, les articulacions dels instruments, dispositius i equips, ja sigui per un procés manual o mecànic, que prepara els elements per a un maneig segur i / o descontaminació addicional. A continuació hi ha una desinfecció que consisteix en la destrucció tèrmica o química de patògens i altres tipus de microorganismes. La desinfecció és menys letal que l'esterilització, ja que no destrueix totes les formes microbianes (per exemple, les espores bacterianes).

ESTERILITZACIÓ

A la Sala d'esterilització existeixen 3 zones:

Zona contaminada: contenidors on aquesta les escombraries i el ultrasò

Zona higiènica: La pica. És on lubriquem el material, netegem, eixuguem

Zona estèril: segelladora, autoclau

Autoclau a vapor, característiques:

  • Utilitza aquesta espora: stearother - mophilobacilus
  • Temperatura 56 graus

Avantatges respecte als altres:

  • Únic mètode que permet esterilitzar turbines, contraangle, peça de mà...
  • La velocitat: és ràpid
  • Permet emmagatzematge (bastant)
  • No danya els instruments

Inconvenients:

  • Pot oxidar alguns metalls (si l'instrumental no és d'acer inoxidable)
  • Aigua estèril que provoqués el vapor ha de canviar-se cada dia perquè si no s'espatlla l'autoclau